Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) Yönetmeliği Hazırlanıyor

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Low Carbon Turkey Projesi’nin kilit paydaşlar için kapasite geliştirilmesi faaliyetine ilişkin 27-28 Mart tarihlerinde 30 Büyükşehir Belediye temsilcileri ve konuyla ilgili özel sektör ve STK temsilcilerine yönelik “Karbon Emisyon Azaltımı İçin Etkin Bir Araç Olarak Yeşil Bina Sertifikasyon Eğitimi” düzenlenmiştir. İklim değişikliği etkilerinin azaltılmasında yeşil binaların rolünü konu edinen eğitim programının ilk gününde Low Carbon Turkey projesinden, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden ve düşük karbonlu kalkınma stratejilerinden bahsedilmiştir.

Programda ayrıca Bakanlık tarafından 2019 yılı içerisinde 30 Büyükşehirin Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) hazırlamasını zorunlu tutacak yönetmelik taslağı katılımcılarla paylaşılarak bu taslağın şekillenmesine dair görüşler alınmıştır.

Toplamda 8 bölümden oluşan yönetmelikte; azaltım, uyum, kapsama alınacak gazlar, uygulama ve yaptırım/ceza ile ilgili kısımlar vardır. Ankara’da ilk taslağı sunulan bu yönetmeliğin son hali için İstanbul’da bir devam toplantısı yapılacağı ve bu toplantıda da alınacak son görüşlerin ardından
2019 yılı içerisinde yönetmeliğin yayımlanması planlanmaktadır.

Yönetmelik taslağının şekillenmesi için görüş istenen konular ise şu şekildedir;

  • YİDEP’te zorunlu tutulması gereken kapsamlar,
  • Sera gazı salım envanterlerinin hesaplanmasında kullanılacak araçların neler olacağı,
  • Bu araçların her bir yerel yönetimler tarafından kendine özgü mü olması yoksa bakanlık tarafından oluşturulacak bir endekse göre mi hazırlanması gerektiği,
  • Hazırlanacak YİDEP’in içerik kalite kontrolünün nasıl yapılması gerektiği,
  • YİDEP’lerin izlenmesinin nasıl yapılacağı,
  • YİDEP’lerin hazırlanmasında sekretarya görevini kısa ve uzun vadelerde kimlerin yöneteceği,
  • Yerel ve ulusal düzeyde yerel iklim değişikliği koordinasyon kurulunun kurulmasının gerekli olup olmadığı,
  • YİDEP’lerin ortak bir portal mı yoksa belediyelerin kendi web siteleri üzerinden mi kamuoyu ile paylaşılması gerektiği.

Bu konulara dair görüşlerin alınmasının ardından Çalıştay sonlandırılmıştır.